Đề án tinh giản biên chế

Hà Nội quy định một Sở không quá 4 Phó giám đốc

Theo kết luận của Thành ủy Hà Nội về việc tinh giản biên chế, và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, về số lượng Phó giám đốc các sở của thành phố, Thành ủy Hà Nội yêu cầu thực hiện theo Nghị định số 24/NĐ-CP.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng 10/1, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI. Sau đó, Trung ương tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm.

Ban Chấp hành TW Đảng nghe và thảo luận về Đề án quy hoạch báo chí

Chiều 9/1 - Ngày làm việc thứ năm Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.