đề án kinh tế

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8 đã xác định Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10.