đấu giá lan quý hiếm

Đấu giá lan quý hiếm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Hai bạn trẻ ở tỉnh Bình Phước sưu tầm được bụi lan quý hiếm về chăm luyện, sau đó tổ chức bán đấu giá được 222 triệu đồng. Từ số tiền đấu giá hai bạn trẻ đã dành 220 ủng hộ quỹ vì người nghèo.