đấu giá biển số xe

Đấu giá BKS sẽ thực hiện thế nào nào trong Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ?

Một trong những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp thứ X, Quốc hội khoá XIV đó là quy định về điểm của giấy phép lái xe, đấu giá biển số xe, cần rà soát đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.