đất phi nông nghiệp

Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng đến năm 2024

Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Thái Nguyên, Cần Thơ, Tây Ninh

Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tại tỉnh Thái Nguyên, TP Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh.

Bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa tại Long An và Thái Bình

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết số 33/NQ/CP và 34/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) ở 2 tỉnh Long An, Thái Bình.