đặt hàng báo chí

Đặt hàng báo chí một số nhiệm vụ tuyên truyền thiết yếu

Dự kiến, Bộ TT&TT sẽ trình một gói đặt hàng báo chí Trung ương khoảng 120 tỷ đồng (90 tỷ cho báo, tạp chí in và điện tử, 30 tỷ cho phát thanh-truyền hình).