danh mục dịch vụ

Ban hành quy định mới về danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư số 32 quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.