đăng ký hộ tịch

Công bố chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Ngày 16-6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.