Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội sẽ làm rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Người cán bộ trong điều kiện mới đương nhiên không ai yêu cầu phải khắc khổ nhưng phải nhìn mức sống của những người bên cạnh, của nhân dân, của đồng bào vùng sâu, vùng xa như thế nào để anh sống và làm việc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, năm 2011

Tham dự Đại hội XI có 1.377 đại biểu, thay mặt hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước, trong đó có: 158 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết, 1.188 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, 11 đại biểu ở Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định. 

Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, đồng thời đã tích cực và chủ động tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, năm 20061

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 18 đến 25-4-2006 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, năm 1991

Đại hội họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 27-6-1991. Dự đại hội có 1.176 đại biểu đại diện cho 2.155.022 đảng viên ở các lĩnh vực hoạt động khác nhau từ mọi miền của đất nước hoặc đang công tác ở nước ngoài về dự đại hội. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, năm 1986

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18-12-1986. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đọc Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng.

Cớ sao lạc bước cuối đường?1

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, xuất hiện một số chủ thể khá đặc biệt - người có kinh nghiệm trong nghiên cứu kinh tế, được gọi là chuyên gia, bất ngờ trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài rằng “đã là kinh tế thị trường thì không cần tới bất cứ thành phần nào là chủ đạo, kể cả là “nhà nước”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 1976

Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước ta bắt đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hoà bình thống nhất độc lập và cả nước đi lên CNXH. Quá trình thống nhất đất nước diễn ra hết sức khẩn trương, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” trước thềm Đại hội XII của Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có thể hiểu là nguy cơ xảy ra từ bên trong mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… sự xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng, sự vô nguyên tắc, mất dân chủ, xem thường luật pháp Nhà nước. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, năm 1960

 Đại hội diễn ra trong bối cảnh hệ thống XHCN thế giới do Liên Xô đứng đầu đã lớn mạnh vượt bậc và trở thành nhân tố quyết định trong sự phát triển của tình hình quốc tế. Lực lượng so sánh trên thế giới đã biến đổi một cách căn bản, ưu thế rõ rệt thuộc về các lực lượng XHCN, của xu thế độc lập dân tộc và yêu chuộng hoà bình.

Đảng Đại hội đại biểu lần thứ II, năm 1951

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng diễn ra trong một bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến lớn.Từ năm 1950, phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh mẽ. Hệ thống XHCN đã được củng cố và tăng cường về mọi mặt.

Nhận diện những nguy cơ có thể làm băng hoại Đảng2

Qua bốn năm từ việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, phát hiện những hiện trạng nóng bỏng, với những “tầng chìm thực thể”, như C.Mác nói, tinh vi, giảo quyệt hơn, đặt ra những thách thức ngày càng cấp bách, thật sự là nguy cơ.

Quan điểm sai trái “Đảng không lãnh đạo kinh tế”

Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, có quan điểm cho rằng “Đảng không lãnh đạo kinh tế”.

Các trường hợp giới thiệu ngoài danh sách do cấp ủy chuẩn bị hầu hết không trúng cử

Nhân sự do các cấp ủy chuẩn bị đều trúng cử và trúng với số phiếu rất cao trong khi các trường hợp giới thiệu ngoài danh sách do cấp ủy chuẩn bị hầu hết không trúng cử.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm từ nội bộ

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đã đạt được nhiều thành công góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Công an Trung ương (CATƯ); trong đó phải kể đến vai trò đảm bảo thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Cán bộ là yếu tố quyết định

Đ/c Nguyễn Đình Hương, Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương: "Đất nước ta đi qua chiến tranh đã 40 năm; gần nửa thế kỷ xây dựng đất nước trong hòa bình, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, trải qua 6 kỳ đại hội Đảng với nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa; nhưng cũng bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế-xã hội, nhất là công tác xây dựng Đảng".

Hợp tác trao đổi góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản

Ngày 17/9, tại Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii đến chào Tổng Bí thư.