Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động hội và tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến

Với mục đích để những hoạt động mang tính điều hướng và sát sao hơn cho thanh niên Việt Nam, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VII đã thu hút đông đảo đại biểu sôi nổi thảo luận các mô hình hoạt động hiệu quả cho thanh niên.

Xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)