đại diện Agribank

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 800 ngàn tỷ đồng

Tính đến 31-5-2017, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 800 ngàn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm trên 70%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế và chiếm hơn 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành Ngân hàng.