cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Đơn giản hoá thủ tục, tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào Việt Nam

Đó là mục đích của việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được nêu rõ tại Tờ trình của Chính phủ do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày, sáng nay, 13-9.


Tạo điều kiện thông thoáng cho người nước ngoài tới Việt Nam đầu tư, du lịch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đảm bảo thông thoáng về thủ tục cho người nước ngoài tới Việt Nam đầu tư, du lịch.