cử tri tâm tư

“Dự án nạo vét sông điều chỉnh vốn tăng 36 lần nên cử tri tâm tư là có cơ sở”

“Gần đây, Kiểm toán nhà nước phát hiện những sai phạm trong các dự án BOT, BT, cổ phần hoá doanh nghiệp. Cá biệt như dự án nạo vét kè sông Kê Sào ở Ninh Bình điều chỉnh tăng 36 lần từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ đã chứng minh tâm tư của cử tri là có cơ sở”, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu nói.