cử tạ Việt Nam

Vừa phòng dịch, vừa phòng chống doping

Việc có tên trong danh sách giám sát đặc biệt không phải là điều bất thường. Hằng năm, Liên đoàn Cử tạ thế giới đều đưa ra danh sách những đô cử sẽ vào diện giám sát đặc biệt để phòng, chống doping...