công nhận liệt sỹ

Yêu cầu hành động "dũng cảm", "cấp bách", "nguy hiểm" mới công nhận liệt sỹ là chưa phù hợp

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 18 Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, sáng 28-9, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).