công nghiệp an ninh

Nhà nước đảm bảo nguồn nhân lực cho công nghiệp an ninh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 34 Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2020.