con chuột

Chuột trong văn hoá Đông – Tây

Chuột phá hoại mùa màng, vật dụng và là trung gian truyền bệnh dịch hạch rất nguy hiểm; nhưng chuột cũng là vật thí nghiệm giúp con người có những phát kiến y tế - khoa học quan trọng... Mối quan hệ giữa loài người và loài chuột từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây khá phức tạp.