chức danh cấp cao

UBTVQH cho ý kiến về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm chức danh cấp cao

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6.