chủ trương đúng đắn

Chủ trương đúng, hợp ý Đảng lòng dân

Là địa bàn trọng điểm, chiến lược thuộc khu vực biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) được thành lập năm 2013 và là một trong 62 huyện nghèo nhất nằm trong Chương trình 30a của Chính phủ.

Thành tựu xóa đói giảm nghèo - minh chứng sinh động đảm bảo quyền con người của Việt Nam

Với những chủ trương đúng đắn, giải pháp toàn diện, đồng bộ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Đây chính là cơ sở quan trọng cho Việt Nam đảm bảo các quyền của người dân.