chính thức có hiệu lực

Bỏ trần 20% quỹ bảo hiểm y tế với tuyến xã

Từ ngày 1-12-2018, Nghị định 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 105.

14 luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016

14 Luật, trong đó có Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Luật trưng cầu ý dân, Luật An toàn thông tin mạng chính thức có hiệu lực từ ngày mai, 1-7-2016.