chính sách xã hội

Nhiều điểm sáng trong chính sách người có công, an sinh xã hội

Sáng 24/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Chung sức giúp người nghèo thoát nghèo

Tại tỉnh Quảng Trị, sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống. 

Trong khó khăn, ngân sách chi cho an sinh vẫn bảo đảm

“Trong khó khăn, chúng ta không giảm đi bất cứ một chính sách, khoản chi nào dành cho an sinh xã hội, mà còn tăng lên” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020".