chế độ lượng

Từ 15-9, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục trưởng là 1,0

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.