cán bộ trung tâm dâm ô

Kiểm điểm nhiều cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh) dâm ô nhiều trẻ em tại trung tâm, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cho biết Sở đã yêu cầu những cán bộ, công chức, viên chức liên quan kiểm điểm.