cải tạo trường học

Hà Nội cải tạo 407 trường học với số tiền 5.200 tỷ đồng

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, đến nay, thành phố đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới.