buýt nhanh btr

BRT là tuyến đi riêng, không đi chung với các xe buýt thường

Theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, tuyến BRT là tuyến riêng, không có tuyến buýt nào đi chung.