bức thư ngoại giao

Chuyện về bức thư ngoại giao gửi quốc vương Nhật Bản từ hơn 400 năm trước

Mới đây, con cháu dòng họ Nguyễn Cảnh đã tiếp nhận phiên bản bức thư ngoại giao được viết cách đây hơn 400 năm do vị tổ đời thứ 6 Phúc Nghĩa Hầu Nguyễn Cảnh Đoan viết gửi cho quốc vương nước Nhật Bản.