bong ke

Đập tan boong ke ma tuý "5 trong 1"1

Các đối tượng trong "boong ke" ma tuý này gồm 5 gia đình tạo thành lô cốt cực kỳ khó xâm nhập. Mỗi ngày có hơn 200 con nghiện ra vào, cảnh giới 24/24 bởi camera và hơn 10 đối tượng.