bảo vệ khóa luận trực tuyến

Trường đại học đầu tiên cho sinh viên bảo vệ khóa luận trực tuyến

ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa thông báo về việc tiếp tục thực hiện dạy - học, kiểm tra đánh giá trực tuyến học kỳ II năm học 2019-2020, chuẩn bị cho sinh viên năm cuối tốt nghiệp.