bảo vệ Voọc

Bảo vệ khẩn cấp đàn Voọc quý hiếm trong Sách Đỏ ở Quảng Nam

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc để bảo vệ quần thể Voọc chà vá chân xám tại huyện Núi Thành.