báo hóa trang thông tin điện tử

Hoàn thiện quy định pháp luật để hạn chế tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013 và Nghị định 27/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.