ban hành Nghị quyết

Hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thành lập Sở Du lịch Khánh Hòa, Kiên Giang

Tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V vừa thông qua Nghị quyết thành lập Sở Du lịch Khánh Hòa.