ban hành Nghị quyết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 21 tỉnh, thành phố và nhân sự 1 cơ quan.

Giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 485/NQ-UBTVQH14 ngày 8-2-2018 về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết tháng 6 năm 2017. 

Thành lập Sở Du lịch Khánh Hòa, Kiên Giang

Tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V vừa thông qua Nghị quyết thành lập Sở Du lịch Khánh Hòa.

Công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự và xây dựng luật, pháp lệnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành các Nghị quyết về công tác nhân sự và về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.