bác sĩ nhi

Giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ việc đưa bác sĩ nhi về cơ sở

Đưa bác sĩ trẻ, giỏi về cơ sở ở những xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn là dự án được Bộ Y tế triển khai từ năm 2013 theo Quyết định 585/QĐ-BYT ngày 20-2-2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc dịch vụ y tế, đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tại cơ sở.