ánh điện

Tỏa sáng ánh điện vùng rẻo cao Sơn La

Giáp Tết Bính Tuất, chúng tôi có dịp trở lại bản Nặm Dên, xã Chiềng Xuân (Vân Hồ, Sơn La) sau nửa năm điện lưới quốc gia về bản, đời sống của gần 80 hộ đồng bào Mông nơi đây đã thực sự thay đổi.