Wilfred Burchett

Wilfred Burchett - Ấn tượng Hồ Chí Minh và câu chuyện nhà báo chiến trường

Chuyên đề “Wilfred Burchett - Ấn tượng Hồ Chí Minh và câu chuyện nhà báo chiến trường”  giới thiệu với công chúng gần 40 bức ảnh, trong đó, nhiều bức ảnh lần đầu tiên được công bố cùng tư liệu, bút tích gắn liền với những năm tháng hoạt động báo chí tại Việt Nam của Wilfred Burchett với tư cách một nhà báo chiến trường xông xáo, quả cảm và rất mực gần gũi, thân thiết với các cán bộ, chiến sĩ, đồng nghiệp làm báo Việt Nam.