Vietsovpetro

Vietsovpetro hoàn thành các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã khai thác được 234 triệu mét khối khí thiên nhiên (124% kế hoạch).