VINASAT-2

Vietnam, ITU reach deal on satellite monitoring

Vietnam and the International Telecommunication Union (ITU) sealed an agreement on satellite monitoring during a ceremony in Hanoi on November 11.

Bảo hiểm Bảo Việt tái tục bảo hiểm cho Vinasat 1 và 2

Với vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Bảo hiểm Phi Nhân thọ với tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm và quản lý rủi ro, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt một lần nữa được lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho VINASAT-1 va VINASAT-2 giai đoạn 2015 - 2016 liên danh bảo hiểm với Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI.