VTOS

Nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt

Đây cũng là nhóm vấn đề được quan tâm thảo luận trong hội thảo về thực hiện các tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) điều chỉnh theo Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch (MRA-TP) do Dự án Chương trình Phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (gọi tắt là “Dự án EU”), Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (gọi tắt là “EuroCham”) và Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn tổ chức tại Hà Nội ngày 3/12.