VNpost

Thêm 2 doanh nghiệp được xếp hạng tổng công ty đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc vận dụng xếp hạng tổng công ty đặc biệt đối với 2 tổng công ty trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

VNPost và Prévoir Việt Nam thống nhất cung ứng dịch vụ sau bán hàng

Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam thống nhất cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ sau bán hàng để đảm bảo quyền lợi cho các chủ hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Bưu điện.