Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên

Cảnh cáo Chủ tịch huyện chuyển mục đích sử dụng đất cho con trai trái luật

Để cho cấp Phó quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhiều trường hợp không đúng quy định pháp luật, trong đó có cả con trai của mình nên Chủ tịch huyện bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo