Tuyên ngôn độc lập – giá trị dân tộc và thời đại

Tuyên ngôn độc lập – giá trị dân tộc và thời đại

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Khu di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học Tuyên ngôn độc lập – giá trị dân tộc và thời đại.