Trưởng Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

239 dự án tham gia cuộc thi KHKT Quốc gia phía Nam

Khu vực phía Nam có 239 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, tăng 22 dự án so với năm học 2016-2017.