Trung tướng Hoàng Kông Tư

Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày 26/11, Đảng ủy Tổng cục An ninh II – Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36/CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.