Trung tâm cách ly tập trung

Thành lập Trung tâm cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19

Chiều 3-4, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết UBND TP Hồ Chí Minh quyết định thành lập Trung tâm cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung tâm cách ly tập trung).