Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia

Tập trung thúc đẩy tăng năng suất và hỗ trợ đổi mới, sáng tạo

Ngày 24-11, tại  Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với tổ chức hỗ trợ phát triển Ai-Len (Irish Aid) tổ chức hội thảo Năng suất và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam: Phát hiện từ nghiên cứu thực chứng.