Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Hiệu quả của Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng

Thông qua Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp, hàng trăm người hoàn lương được xét duyệt vay vốn phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.