Tìm giải pháp để ứng dụng

Tìm giải pháp để ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học mạnh mẽ vào cuộc sống

Lần đầu tiên, diễn đàn “Kết nối đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ khởi nghiệp” đã được tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 16-11, nhằm tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế -xã hội.