Thông tư số 10/2020/TT-BCA

Những đồ vật nào bị cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân?

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân của Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cơ sở giam giữ) và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm.