Tạo thuận lợi Thương mại

USAID hỗ trợ Việt Nam cải thiện thủ tục hải quan

Ngày 10-7, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động dự án "Tạo thuận lợi Thương mại" do USAID tài trợ, nhằm mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro đối với cơ quan hải quan và các cơ quan kiểm tra chuyên ngành.