Tần Thủy Hoàng

Phát hiện đội quân đất nung trong hố chôn 2.100 năm tuổi ở Trung Quốc

Trung Quốc lại bất nhờ phát hiện hàng trăm tượng người, ngựa, xe ngựa, nhạc công, sân khấu 2.100 năm tuổi, sau đời Tần Thủy Hoàng 1 thế kỷ.

Một cõi quê nhà của Tần Thủy Hoàng

Theo lối cửa Tây, tôi rời Tây An trong buổi sáng sớm. Những đốm mưa như mọc lên từ hoa lá rơi đầm đìa xuống hành lý.