Sở Y tế TP HCM

Đầu tư trọng điểm để TP HCM là trung tâm Y tế của khu vực

Sau 41 năm xây dựng và phát triển từ sau Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2016), TP Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu đáng chú ý về mọi mặt của đời sống.